ប្រយ័ត្ន! ក្រោយ លឹម ឈូករ័ត្ន ទទួលមរណ ភាព មិត្តភិក្តរួមជំនាន់ បានចេញសារថា សូមកុំបរិភោគរបស់មួយនេះ . …(មានវីដេអូ)

0
60

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបហើយថា កាលពីថ្ងៃទី ១៦​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ក៏បានទទួលដំណឹងថា លឹម ឈូករ័ត្ន បានទទួលមរណ ភាពទាំងវ័យក្មេង ដោយសារតែជំ ងឺ ជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ ដួ ល សន្ល ប់ ភ្លាមៗ នៅកន្លែងធ្វើការ បញ្ជូនទៅសង្រ្គោះបន្ទាន់ ប៉ុន្តែជាអកុសល ជួយសង្គ្រោះមិនបាន ទើបធ្វើឲ្យ បេក្ខជនរូបនេះ ទទួលមរណ ភាពតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះ មិត្តភក្តិរួមជា លឹម ឈូករ័ត្ន ដែលមានឈ្មោះ យូរ៉ា លោកក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដា ស់តឿន ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ក៏ដូចជា មិត្តភក្តិ សូមកុំបរិភោគ គ្រឿងកំប៉ុងដែលមានជាតិស្ករច្រើន ធ្វើម្ហូបក៏ដោយដា ក់តិចតួចបំផុតបានហើយ ជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តញាំប ង្អែប កា ត់បន្ថយខ្លះទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបង្ហោះរូបភាពនៅក្នុងពិធី បុណ្យ ស ព អមជាមួយសារយ៉ាងវែងថា “រូបភាពខ្លះៗនៃពិធីបុណ្យ ស ព របស់លោក លឹម ឈូករ័ត្ន ដែលជាចុងភៅដែលមានទឹកដៃល្អម្នាក់ក្នុងកម្មវិធី Masterchef Khmer រដូវកាលទី២ គាត់បានទទួលមរណៈ ភាព ដោយសារឡើងជាតិស្ករ ហើយដួ លស ន្ល ប់ ក៏បញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យ តែជាអកុលសល មិនអា ចស ង្គ្រោះបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ទើរតែមិនគួរអោយជឿ មនុស្សនៅឆាត ខលវីឌីអូ ជាមួយគ្នាជារឿយៗ ហើយលឺដំណឹងចឹង ពិតជាត ក់ ស្លូ ត ណាស់មិត្តអើយ សូមអោយមិត្តទៅកាន់ទីបរមសុខ កើតជាតិណាណាសូមអោយមិត្តបានស្អាត បានល្អ តាមអ្វីដែលមិត្តធ្លាប់ប្រាថ្នា អាយុវែង ។ ជីវិតពិតជាមិនទៀតទេ មិនថាគេថាខ្ញុំទេ សូមធ្វើអំពើល្អ កុំច្រ ណែ ​ន គ្នា កុំនិយាយអា ក្រ ​ក់ពីគេ ព្រោះគ្មានពីណាល្អជាងពីណាទេ ស្រឡាញ់ពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនមាន ទើបអ្នករស់ដោយភាពរីករាយ សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនេះជាសារដា ស់ តឿ នដល់បងប្អូនកូនខ្មែរយើងទាំងអស់ សូមកុំបរិភោគ គ្រឿងកំប៉ុងដែលមានជាតិស្ករច្រើន ធ្វើម្ហូបក៏ដោយដា ក់តិចតួចបំផុតបានហើយ ជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តញាំប ង្អែប កា ត់បន្ថយខ្លះទៅ ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំបាទសូមអរគុណជំនួស ឈូករ័ត្ន ដែលបងប្អូនទាំងអស់មានការស្រឡាញ់រាប់អានដល់ក្រុមអ្នកប្រលងទាំងអស់ សូមអោយបងប្អូនមានសុខភាពល្អ ទៅណាមកណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព”។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖